PCI'2008
Azərbaycan English Русский
Home Page
Scientific topics
Organizers
Program Committee
Organizing Committee
Deadlines
Registration
Publication of papers
Entered papers
Published papers
Financial issues
Conference Program
Photo Gallery
Contacts
About Azerbaijan
Administration
Home Page arrow Organizers

(1) NEFT-QAZ ÇIXARTMA MÜƏSSİSƏSİNİN KÜY ANALİZİ TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA NƏZARƏT VƏ İDARƏ KOMPLEKSİ
Patent AZ I 0104 (05.10.2006)
>> More from 01 (125KB)

(2) DƏRİNLİK NEFT NASOSLARININ VATMETROQRAMLI İNTELLEKTUAL KÜY ANALİZİ NƏZARƏT VƏ DİAQNOSTİKA SİSTEMİ
Patent AZ I 0049 (07.04.2008)
Müəllif şəhadətnaməsi № 1115074 (22.05.1984)
>> More from 02 (2941KB)

(3) DƏNİZ NEFTÇIXARMA PLATFORMA VƏ ESTAKADALARINDA QƏZALARIN PROQNOZLAŞDIRILMASININ HİBRİD SİSTEMİ
Patent AZ I 0166 (10.10.2007)
>> More from 03 (964KB)

(4) ANOMAL SEYSMİK PROSESLƏRİN STANDART SEYSMİK STANSİYALAR VASİTƏSİ İLƏ QEYDƏ ALINMA VAXTINI XƏBƏRDARLIQ ETMƏYƏ İMKAN VERƏN SEYSMOAKUSTİK MONİTORİNQ SİSTEMİ
Avrasiya patenti № 011003 (30.12.2008)
Beynəlxalq nəşr № WO/2007/143799
>> More from 04 (964KB)

(5) HÜNDÜR BİNALARIN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN VƏ ANOMAL SEYSMİK PROSESLƏRİNİN HİBRİD MONİTORİNQ SİSTEMİ
Patent AZ I 0109 (02.07.2008)
Beynəlxalq nəşr № WO/2006/130933
>> More from 05 (1823KB)

(6) TƏYYARƏLƏRİN VƏ VERTOLYOTLARIN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN UÇUŞDAN QABAQ ROBAST MONİTORİNQ SİSTEMİ
Patent AZ I 0050 (07.04.2008)
>> More from 06 (324KB)

(7) İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYALARININ TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNDƏKİ MİKRODƏYİŞMƏLƏRİN LOKAL İNTELLEKTUAL MONİTORİNQ SİSTEMİ
Müəllif şəhadətnaməsi № 1084746 (08.12.1983)
>> More from 07 (393KB)

(8) ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNDƏ PATOFİZİOLOJİ PROSESLƏRİN ROBAST DİAQNOSTİKASINI VƏ KÜYLƏ PROQNOZLAŞMASINI TƏMİN EDƏN MONİTORİNQ SİSTEM
Avrasiya patenti № 010757 (30.10.2008)
Müəllif şəhadətnaməsi № 999064 (21.10.1982)
>> More from 08 (1498KB)

(9) TROMBUN DİAQNOZUNUN VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASININ ROBAST-KORRELYASİYA EKSTREMAL SİSTEMİ
Avrasiya patenti № 010086 (30.06.2008)
Müəllif şəhadətnaməsi № 1602454 (01.07.1990)
>> More from 09 (2747KB)

Image Ministry of Communications and Information Technologies of Azerbaijan Republic
Image The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
Image Institute of Cybernetics of ANAS
Image Institute of Information Technology
Image Baku State University

Institute of Information Technology of ANAS © 2008